หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหม้อ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" ส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้เป็นต้นแบบในการบูรณาการ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ "
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 
  เป้าประสงค์
 
    ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
    มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
    มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
    ประชาชนมีอาชีพมั่นคง รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ
    การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคทั่วถึง
    การบริหารท้องถิ่นได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ได้รับสวัสดิการทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
และโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  พัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลัก และถนนสายรองให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
  ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน
  บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค และบริโภค
  ขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
  สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
  ส่งเสริมให้มีการรวบรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
  พัฒนาปรับปรุงและจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสื่อสารการเรียนการสอน
  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  ส่งเสริมนันทนาการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ
  ดูแลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
  ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง การบริหาร
และการจัดการ
กลยุทธ์
  ส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยที่ดี เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน
  สนับสนุนและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์ : 036-599-846
โทรสาร : 036-599-846
E-mail : Banmor_Singburi@hotmail.com
Facebook : อบต.บ้านหม้อ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 11,991,045 เริ่มนับ 30 ม.ค. 2567
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10