คุณต้องการให้ อบต.บ้านหม้อ พัฒนาในส่วนใด
ถนน ( 65 )
36.93%
น้ำประปา ( 58 )
32.95%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 16 )
9.09%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 24 )
13.64%
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ( 13 )
7.39%