เมษายน 1, 2023

รายงานการประชุมสภา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมือวันที่ 11 มิถุนายน 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมือวันที่ 7 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมือวันที่ 14 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564

รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564