กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1009
0 0
Read Time:57 Second

นางสาวปทิตตา อาวรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 036599846

นางสาว ปทิตตา อาวรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวน้ำฝน เหนี่ยงจิตต์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ อรัญภูิติ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววาริศา ศรีสอาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธีรวัฒน์ ไขทาดี

นิติกรปฏิบัติการ

จ.ส.อ.พยนต์ พุทธา

เจ้าพนักงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางจุฑา นิ่มนวลสกุล
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ปิยวิทย์ อุสาหะ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายดุสิต ภูพิพัฒน์
เจ้าพนักงานดับเพลิง

นายโชคชัย ฮีเกษม
เจ้าพนักงานดับเพลิง

นางพงศ์เทพ บุญคุ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเรืองวิทย์ ชมธูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจีระศักดิ์ พูลแสวง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวหนึ่งฤทัย หมอนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสุรพจน์ วัฒกี
ภารโรง

นายกิตติพร ลาภเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

นายพสิษฐ์ ปัตเตนัง
คนงาน

นายจิระพงศ์ อยู่เปี่ยม
คนงาน

นายพิษณุ อันประนิตย์
คนงาน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %