กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 142
0 0
Read Time:1 Minute, 4 Second

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ในวันอังคารที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %