กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 408
0 0
Read Time:34 Second

นายอุเทน โตอ่อน

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

นางพิกุลแก้ว ศรีสุนทร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอุเทน โตอ่อน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพิกุล เจริญ

ครูชำนาญการ ศพด.โรงเรียนวัด

เก้าชั่ง

นางอัจฉรา สุกเพชร

ครู คศ.1 ศพด.อบต.บ้านหม้อ

นางเยาวลักษณ์ อ่อนพันธ์ุ

ครู คศ.1 ศพด.โรงเรียนวัดโคปูน

นางสาวปิยนารถ พูลทกิจ

ครู คศ.1 ศพด.อบต.บ้านหม้อ

นางธิติยา จันทร์จวนสุข
ผดด.ศพด.โรงเรียนวัดเก้าชั่ง

นางสยมพร สุขทิวาเวทย์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.บ้านหม้อ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %