เมษายน 1, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 106
0 0
Read Time:1 Minute, 54 Second

สาธารณสุข ในตำบล

ตำบลบ้านหม้อ มีสภาพสังคมแบบเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งชาวบ้านในตำบลอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน พอเพียงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีวัดเป็นศูนย์รวมใจและเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมของชาวบ้าน

สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ได้แก่ -โรงพยาบาลพรหมบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่3 อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำคิดเป็น ร้อยละ 100 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ -อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน
– อาสาสมัครกาชาด

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านหม้อ นับถือศาสนาพุทธ

คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี 5 แห่ง ได้แก่

 • วัดเก้าชั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • วัดตาเถร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 • วัดโคปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • วัดศรีพรหมประสิทธิ์(บ้านเก่า) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 • วัดตราชู ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

และยังมีวัดเก่าที่เป็นโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะ จากชุมชนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 • วัดพระงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 • วัดหลวงพ่อหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 • วัดโคกสะเดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

การศึกษาในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง แบ่งเป็น

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่งได้แก่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าชั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตราชู ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 • โรงเรียนวัดเก้าชั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • โรงเรียนชุมชนวัดตราชู ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 • โรงเรียนวัดโคปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • โรงเรียนบ้านเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 • โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ความปลอดภัยในตำบล

 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 1 รุ่น
 • อาสาสมัครรักษาความสงบประชาชนหมู่บ้าน 1 รุ่น
 • ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง อยู่หมู่ที่6
 • รถสายตรวจชุมชน จำนวน 1 คัน
 • รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง