เมษายน 1, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 102
0 0
Read Time:1 Minute, 5 Second

ด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

 • ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 • แหล่งน้ำกิน น้ำใช้

ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

 • พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 • ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร

ด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมและการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการการศึกษา
 • ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • ส่งเสริมผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
 • ส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว

ด้านการเมือง การบริหารการจัดการ

แนวทางการพัฒนา

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 • ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านต่าง ๆ
 • ปรับปรุงพัฒนารายได้
 • การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่
 • งานทะเบียนและเอกสาร
 • ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ความสามารถบุคลากร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

 • สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 • บำบัดและกำจัดขยะภายในเขตตำบล

ด้านสาธารณสุขและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนา

 • จัดให้มีการบริการที่ดีด้านสาธารณสุข
 • ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง