กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 138
0 0
Read Time:1 Minute, 12 Second

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 18 กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย จัดตั้งให้จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ประกอบกับ ข้อ 22 กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น&องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้จัดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ SML หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหม้อ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง