หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายทวีป ผูกโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
"ส่งเสริมและพัฒนาตำบล ให้เป็นตำบลต้นแบบในการบูรณาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตราชู
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
1
2
3
4
5


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหม้อ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
ที่นอนนุ่น
 
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2809 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.4/ว2810  [ 14 ก.ย. 2563 ]
ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
     


 
 
ทต.พรหมบุรี โครงการ สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษา [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.พรหมบุรี โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพและอุปกรณ์สำหรับสาธิตในก [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริเวณ หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้นโพธิ์ โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุการเสียชีวิตเป็นศูนย์ ๐) ประจำปี 256 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ต้นโพธิ์ การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯ เรื่อง การพิจารณาการเงินประจำปีง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.บางระจัน ภาพกิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม อบต.โพธิ์ชัย [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่างาม คู่มือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"เจาะลึก กระบวนงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
  
 

มะกล่ำต้น ต้นไม้เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระงาม
 
 

 
 
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]  
มท 0810.8/ว 3378  แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]  
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก  [ 26 ต.ค. 2561 ]  
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]  
  การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]  
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561  [ 8 พ.ค. 2561 ]  
สห 0023.1/ว 2715  โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2560 ]  
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 8 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA)  [ 7 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  [ 7 มิ.ย. 2560 ]  
  
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถย [ 25 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมารื้อย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete (บริเวณ [ 29 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete บริเวณถ [ 29 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete (บริเวณ [ 29 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บง-1048 โดยวิธีเฉ [ 27 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete บริเวณถ [ 24 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete (บริเวณ [ 24 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete (บริเวณ [ 23 เม.ย. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายถ่ายเอกสาร จำนวน 4 ตลับ โดยวิธี [ 10 เม.ย. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพา [ 10 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายคัน [ 1 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเว [ 1 เม.ย. 2563 ]

 
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2554
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.บ้านหม้อ พัฒนาในส่วนใด
  ถนน
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-599-846
036-599-782
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10